top of page
Provedu vás managementem informací s využitím BIM podle ISO 19650. Komplexně, srozumitelně a prakticky.

Informační modelování staveb (BIM) se stále více prosazuje jako metoda v přípravě, realizaci i provozu staveb. Je odpovědí na rostoucí složitost stavebního prostředí a výrazně zlepšuje komunikaci a efektivitu procesů, čímž mimo jiné přináší v dlouhodobém horizontu nemalé finanční úspory.

 

Management informací je nezbytným předpokladem k dosažení těchto cílů a benefitů. Je klíčové nastavit jednotný rámec pro všechny účastníky konkrétního projektu, dohodnout se na jednotných pojmech, aplikovat společné principy a provádět předem domluvené činnosti.

 

Soubor norem ČSN EN ISO 19650 je celosvětově používaným standardem pro nastavení rámce managementu informací s využitím BIM. Poskytuje nejlepší vodítko pro dosažení hlavního cíle metody BIM: zajištění, že správná informace je k dispozici správné osobě ve správný čas, a to bez zbytečné práce navíc.

Kurz BIM a management informací podle ISO 19650

V kurzu vás seznámím s klíčovými pojmy, principy a činnostmi, které se vyskytují v ČSN EN ISO 19650 a dalších souvisejících normách. Získáte tak celkový přehled o rámci pro management informací v širším kontextu. Protože tyto normy nejsou pouhým návodem k aplikaci, představím vám i konkrétní praktické příklady a doporučení, jak je efektivně aplikovat v praxi.

 

Kurz jsem navrhl tak, aby vyhovoval všem, kteří se zabývají metodou BIM: zadavatelům, projektantům, konzultantům i správcům. Je připraven tak, abych ho mohl realizovat přímo ve vaší organizaci, a jeho obsah je vždy mírně upraven podle vašich konkrétních potřeb.

 

I přes jednodenní délku kurzu jde o poskytnutí obecné, ale komplexní orientace v dané problematice. Po absolvování kurzu budete mít pevný základ pro další implementaci rámce pro management informací ve vašich projektech pomocí metody BIM.

Já a management informací podle ISO 19650

Každý má nějaké své "guilty pleasure". Tím mým jsou BIM standardy.

 

V roce 2021 jsem absolvoval BIM Manager Program od společnosti Graphisoft, který se týkal právě managementu informací podle ISO 19650. Díky zkušeným lektorům z různých částí světa jsem se tak seznámil se standardem, jež byl u nás poměrně neznámý či záměrně přehlížený. Od té doby se jej snažím prosazovat v rámci našeho BIM diskursu. Publikoval jsem řadu příspěvků, vytvořil jsem dosud nejobsáhlejší zdroj informací v podobě videoseriálu, téma jsem opakovaně prezentoval a přednášel. Mnohé principy jsem aplikoval přímo v mé praxi BIM konzultanta.

 

V poslední době se ISO 19650 v českém prostředí začíná objevovat. Stále však trochu postrádám hlubší porozumění jeho pojmům, principům a postupům. 

 

Proto jsem připravil tento kurz, abych vám přiblížil toto komplexní téma stejným způsobem, jakým jsem se s ním seznámil já prostřednictvím mých zkušenějších zahraničních kolegů. Tedy nikoliv jako soubor textu, které je třeba přečíst, ale spíše vlastními slovy vysvětlit a postupně zavádět do praxe. 

A jak mé pojetí výkladu vypadá? Malou ukázku můžete vidět například v této části mé loňské přednášky na FAST VUT v Brně z doby, kdy jsem kurz začal připravovat.

 

Struktura a obsah kurzu

Kurz je koncipován jako celodenní. Obsah je rozdělen do dvanácti tematických modulů. Každý z nich sestává z prezentace v délce 10-20 minut a prostoru na dotazy a diskusi. Celkový časový rozsah je 6-7 hodin.

 

Úvod do informačního modelování staveb (BIM)

Proč BIM? Jaká je jeho definice? Jak souvisí BIM a management informací – jde o totéž?

Úvod do ISO 19650

Proč, kdy a z čeho vznikl soubor ISO 19650? Jaké části obsahuje? Jaké jsou zajímavé zdroje informací pro aplikaci tohoto standardu do praxe?

Základní pojmy a principy ISO 19650 (I.)

Jaký je rozdíl mezi daty a informacemi a proč je důležité mezi mimi v rámci BIM rozlišovat? Co je to informační kontejner a informační model? Jak souvisí management informací BIM s životním cyklem stavby?

Základní pojmy a principy ISO 19650 (II.)

Jaké rozlišujeme strany a týmy týkající se aktérů zapojených do procesu managementu informací? Jaké jsou základní principy společného vytváření informací? Jak je na tom terminologie ISO 19650 v kontextu tuzemského diskursu BIM?

Požadavky na informace

Co se skrývá za zkratkami OIR, AIR, PIR a EIR? Jak se vzájemně liší a co obsahují? Jaká je hierarchie mezi různými požadavky na informace? Co je to úroveň informačních potřeb, jak souvisí či nesouvisí s někdy používanými zkratkami LOD, LOG, LOI? Jaké jsou zajímavé příklady metodik pro jejich stanovování? Součástí tohoto modulu je i seznámení se základním obsahem související normy ČSN EN 17412-1.

Společné datové prostředí

Co je to CDE. Jaké jsou na CDE v ISO 19650 požadavky coby řešení a jaké jsou doporučované postupy pro práci v CDE? Jaká by měla být metadata u jednotlivých informačních kontejnerů? Jaký je rozdíl mezi stavem a statusem? Jak se liší informace ve stavech rozpracováno, sdíleno, publikováno a archivováno?

Činnosti pro vypsání veřejné soutěže v rámci dodací fáze (ISO 19650-2)

Detailní popis a komentář k jednotlivým etapám, činnostem a dokumentům. Co je to matice odpovědnosti při managementu informací (tzv. „RACI“), a jak ji sestavit? Jak stanovit PIR, projektový informační standard, metody a postupy, projektový informační protokol a EIR?

Činnosti pro odpověď na veřejnou soutěž v rámci dodací fáze (ISO 19650-2)

Jak postupovat při odpovědi na veřejnou soutěž? Jak stanovit plán realizace BIM (BEP), a proč nemusí jít zrovna o dokument v rozsahu vyšších desítek stran? Kdy má dojít k pověření, tedy samotnému podpisu smlouvy? Jak postupovat při plánování předávání informací? Jaký je rozdíl mezi vysokoúrovňovou a podrobnou maticí odpovědnosti? Co je to TIDP a MIDP, proč a jak jej sestavit?

Činnosti před, při a po vytváření a předávání informací v rámci dodací fáze (ISO 19650-2)

Jaký je doporučený postup při mobilizaci, vytváření a kontrole informací a při jejich předávání? Jaké informace tvořit a jaké naopak netvořit? Jak postupovat při uzavření projektu?

Činnosti v rámci provozní fáze (ISO 19650-3)

Seznámení s hlavními činnostmi managementu informací v rámci správy a údržby aktiv. Jaké jsou hlavní rozdíly oproti procesům v rámci dodací fáze?

Výměna informací (ISO 19650-4)

Seznámení se základními principy čtvrté části normy, která detailněji řeší jednotlivé kroky procesu mobilizace, výměny a přezkoumávání informací.

Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací (ISO 19650-5)

Seznámení se základními principy páté části normy týkající se bezpečnosti v rámci managementu informací s využitím BIM. Kdy, kým a jak provádět posouzení citlivosti, sestavení bezpečnostní strategie a plánu řízení bezpečnosti. Jak zohledňovat bezpečnost před, při a po ukončení pověření?

Cena:

14 900 Kč / kurz

+ případné cestovní náklady. Nejsem plátcem DPH.

Cena je za kurz, nikoliv za účastníka. Pro lepší interakci s účastníky omezuji jejich počet na max. 12 osob. 

Kurz se koná v místě vaší organizace či vámi zajištěných prostorách. Součástí ceny kurzu nejsou náklady na organizaci, občerstvení atd. Vše si zorganizujte podle vašich zvyklostí a potřeb.

 

S konkrétním časem kurzu se vám přizpůsobím. Doporučuji počítat s celkovou dobou minimálně 7 hodin. Krátké pauzy na občerstvení je možno zařazovat vždy na konci každé hodiny, pro případnou delší pauzu na oběd je nejvhodnější chvíle po třech hodinách. Preferuji konání celého kurzu v rámci jednoho pracovního dne.

Pro prezentaci prosím o zajištění projekce/TV s možností připojení mého notebooku k rozhraní HDMI, USB-C nebo AirPlay. Prezentace neobsahuje audio. Pro ovládání prezentace (bezdrátové propojení notebooku a tabletu) potřebuji přístup k místní Wi-Fi síti. Prezentuji zásadně z mého vlastního notebooku.

Kurz je koncipován tak, že nevyžaduje žádné znalosti před jeho konáním. Není třeba mít k dispozici ani samotné normy či jiné materiály. Můj výklad v rámci kurzu je frontální, účastníkům nedávám prezentaci předem k dispozici. Po uskutečnění kurzu sdílím prezentaci a další související materiály a odkazy na zajímavé zdroje.

Nepřeji si, aby byl celý kurz audiovizuálně zaznamenáván, nicméně pokud si budete chtít můj výklad nahrávat pro osobní potřebu, bránit vám v tom nebudu. Kurz je ale obvykle poměrně interaktivní, s velkým prostorem pro dotazy a diskusi. Smysl má tedy stejně především pro samotné účastníky, tedy záznamy pro potřeby jiných osob stejně nebudou příliš hodnotné.

Co by vás mohlo zajímat?

Je možno absolvovat kurz coby jednotlivec?

Kurz je nyní připraven tak, abych jej mohl uspořádat v organizacích. Prozatím neplánuji pořádání kurzu tak, abyste se mohli přihlásit i jako jednotlivci. Nicméně pokud máte o kurz zájem, kontaktujte mě. Budu na vás myslet a třeba některá organizace bude souhlasit s tím, abyste se k jimi pořádanému kurzu připojili. Ostatně, nebylo by to poprvé, a je to win-win pro obě strany.

Je možno absolvovat kurz on-line?

Kurz je nyní připraven pro prezenční formu. Variantu v podobě webináře či on-line kurzu do budoucna nevylučuji, nicméně v tuto chvíli je interakce v rámci prezenčních kurzu prospěšná nejen pro samotné účastníky, ale i pro mne samotného. 

Není téma kurzu totožné s profesní certifikací buildingSMART?

Téma managementu informací podle souboru ISO 19650 je součástí kurikula kurzů buildingSMART úrovně Foundation. V něm jde ale o velmi obecnou orientaci v těch nejzákladnějších pojmech. Je tomu tak i v rámci kurzů u Construsoft, kde jsem toto téma připravoval v rozsahu ještě širším než bylo přímo vyžadováno. Lze předpokládat, že do mnohem větší hloubky bude management informací obsažen v rámci vyšších úrovní certifikací (především v úrovni Management). Nicméně spuštění těchto vyšších úrovní certifikací v České republice asi není otázkou dohledné budoucnosti.

Je obsah kurzu v souladu s připravovanými metodikami Koncepce BIM?

Narovinu, v tuto chvíli není. Odbor Koncepce BIM agentury ČAS se v poslední době ve svých výstupech a komunikaci odvolává na ISO 19650. Odkazy na tento standard lze najít i ve věcném záměru a dalších materiálech souvisejících s připravovaným zákonem o BIM. O skutečném uplatnění alespoň základního fungujícího rámce ISO 19650 však prozatím nelze hovořit. Tématem souladu a nesouladu ISO 19650 a rámce managementu informací nastavovaném Koncepcí BIM se zabývám v mých prezentacích v rámci kurzu, a zpravidla to bývá i předmětem řady dotazů a diskusí.

Je ISO 19650 uplatnitelné v naší praxi?

Ano. Jen je třeba nevnímat ISO 19650 jako doslovný návod, ale spíše coby rámec aplikovatelný v rozsahu podle konkrétní příležitosti. Sám jsem se o tento standard opíral během mé každodenní praxe BIM konzultanta v posledních dvou letech. Za tu dobu jsem sám u sebe, u mých kolegů a obchodních partnerů zažil mnoho "aha momentů" vyplývajících právě z uplatnění principů a procesů ISO 19650. Zároveň lze pozorovat postupné uplatňování ISO 19650 ve stále větší míře i ve světě.

V rámci kurzu vás seznámím s rámcem ISO 19650 v trochu idealistické podobě. Vím, že některé aspekty ISO 19650 nejsou zcela v souladu s dnes běžnou praxí a diskutabilní je i důsledné uplatňování zákonů týkajících se veřejného zadávání. Bez znalosti tohoto standardu tomu ale prozatím nemohlo být jinak.

Dostanete v rámci kurzu šablony BIM dokumentů?

U řady principů a činností vás seznámím s tím, jak je chápu a v praxi aplikuji. Mou ambicí je motivovat vás k přemýšlení nad tímto standardem a případně k jeho využití pro vaše potřeby v konkrétní situaci. Vysvětlím vám, že management informací je spíše o principech, z nichž vyplývají procesy, než o využívání šablon. Zároveň vás odkážu na několik zahraničních zdrojů, kde můžete načerpat další informace včetně některých vzorových dokumentů. Pokud vám jde přece jen o ony dokumenty, můžete se rovnou podívat na mou veřejnou stránku, kde možná najdete to, co hledáte – ale stejně vás asi bude více zajímat, jak s nimi v praxi pracovat.

bottom of page